תקנון אתר

תקנון אתר סחר skybox.co.il

ברוכים הבאים לאתר הסחר האלקטרוני של חברת קלאוד פלוס בע"מ.
1. אתר האינטרנט "skybox.co.il" (להלן: "האתר"), מופעל ע"י חברת קלאוד פלוס בע"מ, ח.פ. 516272614 (להלן: "החברה").
2.האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים מסוגים שונים לרבות מוצרי חשמל, מוצרי אלקטרוניקה, מולטימדיה , מחשוב וכד' (הכול להלן: "המוצרים"), ע"י קהל הגולשים באינטרנט.
3.הגולש יוכל לרכוש באמצעות האתר מוצרים ממיטב היצרנים והיבואנים הפועלים בישראל (להלן: "הספקים").
4.בכל הזמנה ואספקה של מוצר מהאתר, כפופה לקיומו במלאי. המחירים ותנאי התשלום מיועדים לרכישה באתר בלבד.
5. ההשתתפות במכירות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה. על הגולש המבקש להשתתף במכירות לעמוד בתנאים הקבועים בתקנון במצטבר.
6. קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
8. תקנון זה הוכן בהתאמה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן: "חוק הגנת הצרכן" או "החוק")
9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין חוק הגנת הצרכן תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
10. התכנים המועלים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות במדיה סלולארית/טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר מלבד האתר, והוראות תקנון זה יחולו בכל מדיה כאמור.
11.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
12. השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
13. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשתמע.

הגדרות
14. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, את הפירוש שרשום לצידם:
• "האתר" – לרבות כל חלק ממנו.
• "החברה" – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.
• "תוכן" – כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות טקסטים, באנרים, צילומים, תמונות, מחירים וכו'.
• "לקוח"- גולש שרכש מוצר באמצעות האתר והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי.
• "החוק"- חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
• קבוצה ייחודית – ציבור צרכנים בעל מאפיין אחד או יותר דומים: לדוגמה קב' הסטודנטים
• "מכירה מיוחדת" – כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן " – "מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן"

תנאים לכשירות הגולשים באתר
15. רשאי לרכוש דרך האתר אך ורק מי שמתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:
15.1. כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
15.2. הגולש קרא את תקנון האתר ואישר את תוכנו בדרך שנקבעה באתר.
15.3. ברשות הגולש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת בישראל.
15.4.ברשות הגולש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
15.5. כל רכישה סיטונאית טעונה אישור החברה בכתב.
16.כל רכישה דרך האתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים באתר.
17. החברה תהא רשאית למנוע מגולש שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
18. הגולש יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.
19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע מגולש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים במודע, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או בחברה, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.

פרטי המכירה- כללי
20. לכל מוצר המפורסם באתר יוצגו פרטי המכירה כדלקמן:
20.1. השם המסחרי של הספק ופרטיו
20.2. שם המוצר
20.3. מחיר המוצר
המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ בסל הקניות הסופי (לפני הסל המוצר אינו כולל מע"מ).
20.4. סוג המכירה
20.4. מפרט המוצר
20.5. פרטי אחריות ואספקה
20.6. תנאי תשלום
20.7. דמי משלוח
20.9. סטאטוס המוצר (חדש/מחודש/מציאון*) – מוצר ממבצעים הינו מוצר שנמכר בהנחה בשל פגם קוסמטי שאינו פוגע באיכות השימוש של המוצר , בטיבו ו/או בבטיחותו.
20.10 תמונה – למען הסר ספק, יובהר כאן כי התמונות המוצגות באתר לצד המידע אודות המוצר הן להמחשה בלבד ופרסומן באחריות ספק המוצר בלבד
20.11. כל פרט רלוונטי אחר

רישום באתר לצורך הזמנה
21.לצורך ביצוע הזמנה של מוצר, יידרש הגולש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, ולאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון (להלן: "הרישום לאתר").
22.במסגרת הרישום לאתר על הגולש למסור פרטים אישיים: שם, מס' תעודת זהות, כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, וכן פרטים נוספים ככל שיידרשו לצורך ביצוע ההזמנה.
23.גולש שאינו מעוניין למסור פרטי כרטיס האשראי באתר, יוכל לסמן באתר במסגרת תנאי התשלום- עסקה טלפונית, ואזי פרטי כרטיס האשראי ימסרו טלפונית לנציג שירות של החברה אשר יצור קשר עם הגולש לפי מספר הטלפון שישאיר המשתתף. ידוע למשתתף כי כל שיחות הטלפון עם האתר מוקלטות לצורך בקרה, ובעצם פנייתו הטלפונית לאתר לצורך מסירת הפרטים הוא נותן את הסכמתו לכך שהשיחה תוקלט. (בשיחת טלפון).
24. ככל שתאושר הזמנת הגולש על בסיס הפרטים האישיים והאחרים שמסר, ותתבצע רכישה, יחשב הגולש משלב זה – כלקוח.
25. על מנת שההזמנה תאושר ותבוצע ביעילות ובמהירות, יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.

אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי
26. אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי של הגולש שאת פרטיה הוא יעביר במסגרת הרישום או ימסור טלפונית לחברה (להלן: "חברת האשראי"). החברה תקבל אישור מחברת האשראי על תוקף הכרטיס ואישור העסקה.
27.עם קבלת אישור/סירוב חברת האשראי לביצוע העסקה, תימסר הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסרה לחברה, כי העסקה אושרה או סורבה ע"י חברת האשראי.
28.ההזמנה תחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
29.בעת קבלת המוצר, על בעל כרטיס האשראי להציג תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הכוללת מספר ת.ז. כדוגמת רישיון נהיגה או דרכון וכן לחתום על תעודת משלוח.
משלוח הודעת גילוי ללקוח לאחר אישור העסקה
30. בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, יחויב כרטיס האשראי של הלקוח 31. הודעת הגילוי תכלול:
31.1 השם, מספר הזהות/מספר התאגיד והכתובת של הספק בארץ ו/או בחוץ לארץ.
31.2. התכונות העיקריות של המוצר או של השירות.
31.3. מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה.
31.4. האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה.
31.5. שם היצרן וארץ ייצור של המוצר.
31.6. מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.
31.7. תנאים נוספים החלים על העסקה, ככל שקיימים.
משלוחים ומועדי אספקה
32. מרבית המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר, יסופקו ללקוח ע"י החברה ו/או מי מטעמה ו/או ע"י הספקים ו/או מי מטעמם, לפי העניין.
33. למידע אודות מדיניות המשלוחים של החברה, יש לפנות לשירות הלקוחות
34.על אף האמור לעיל, תנאי משלוח של מוצרים המסופקים ישירות על ידי ספק חיצוני יצוינו בדף המוצר.
35. דמי משלוח – ככל שיגבו דמי המשלוח, אלה יפורטו הן בדף המוצר והן בטופס הגילוי ללקוח.
התקנות בבית הלקוח
36. במידה ולקוח יהיה מעוניין בביצוע התקנה של המוצר שנרכש על ידו, ואם ההתקנה היא חלק מהשירות הניתן על ידי הספק, ההתקנה תבוצע רק ע"י הספק ו/או מי מטעמו בתמורה ובכפוף לתנאים שיקבעו ע"י הספק.
37. כל התקנה תהא באחריותו הבלעדית של הספק ו/או מי מטעמו אשר ביצעהּ.
38. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לביצוע ההתקנה, איכותה ו/או עלותה, ולא תהא לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין ללקוח בגינה.
39. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה שתידרש התקנה של מכשיר בבית הלקוח, על הלקוח לוודא תחילה כי קיימת אפשרות לבצע את ההתקנה עפ"י הנתונים הקיימים בביתו ו/או המוצרים שנרכשו על ידו, והעלויות הכרוכות בכך.

סוגי המכירה באתר
40. מכירה פתוחה
40.1. במכירה פתוחה, מחיר המוצר נקבע מראש על ידי החברה.
40.2.המכירה פתוחה לכל גולש והיא מוגבלת בזמן, ובכמות הפריטים המוצעים למכירה.
40.3.יובהר כי נתוני מלאי זמין לכל מוצר מתפרסמים באתר, ומשתנים מעת לעת.
40.4.המחיר המוצג באתר במכירה פתוחה הנו המחיר הקובע. למחיר הקובע יתווספו דמי משלוח ככל שקיימים וכפי שיפורסם בפרטי המכירה.
40.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תגבה דמי משלוח ככל שמחיר המוצר/המוצרים שנרכשו עולים על 99 שקלים.
40.6. לאחר שגולש לחץ על הלשונית "פרטים נוספים", יעבור המשתתף למסך המפרט את פרטי המכירה, כאשר בתחתית הדף יופיע "טופס הזמנה", בו הוא יתבקש להשלים את כל פרטיו, וכן פרטי כרטיס האשראי שלו.
40.7.בתום השלמת הפרטים בטופס ההזמנה, המשתמש יחויב ולאחר החיוב הלקוח יקבל את הודעת הגילוי בדואר האלקטרוני.
41. מכירה לקבוצה ייחודית
41.1. החברה תהא רשאית להציע לגולשים המשתייכים לקבוצה ייחודית לרכוש מוצרים ספציפיים בהנחות ו/או בהטבות מיוחדות.
41.2. החברה תהא רשאית לבדוק אם הגולש נמנה עם הקבוצה הייחודית.
42. מכירה מיוחדת
. במכירה מיוחדת יוקצה מלאי סביר של המוצר/המוצרים הכלולים בה, ויתפרסמו נתוני מלאי מינימום המוצעים למבצע.

אחריות ושירות לאחר המכירה
43.מוצרים אלקטרוניים וחשמליים חדשים שמחירם מעל 150 שקלים נהנים מאחריות יצרן/יבואן לפי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס"ו- 2006, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
44.ניתן לעיין בתנאי האחריות של כל מוצר לפני רכישת המוצר, במסגרת פרטי הרכישה של המוצר.
45. תנאי האחריות לגבי כל מוצר יפורטו בהודעת הגילוי שתימסר ללקוח.
46. תעודת אחריות ומדבקת אחריות של היצרן/היבואן תימסרנה ללקוח יחד עם המוצר לפי חוק ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן.

מוצרים שאזלו מהמלאי
47. כל ספק/יצרן /יבואן אחראי לעדכן את כמות הפריטים המצויים במלאי והעומדים למכירה, והחברה לא תהא אחראית לקיומם במלאי של המוצרים אצל כל ספק/יצרן/יבואן, למעט המוצרים שהיא מייבאת.
48. החברה עושה כל מאמץ להציג באתר את המוצרים הקיימים במלאי אצל כל ספק בזמן אמת. אולם, לעיתים אוזל המלאי של מוצר מסוים לפני שהוא הוסר מהאתר.
49. במקרה שמוצר אזל מהמלאי לפני שהוא הוסר מהאתר, הגורם הרלוונטי בחברה יצור קשר עם הלקוח, ויציע לו מוצר חלופי שמחירו זהה ככל שניתן.
50. לחלופין, החברה תציע לבטל את העסקה.

ביטול הזמנה
51. ניתן לבטל הזמנה בתוך 24 שעות ממועד ביצועה.
בחלוף מועד זה, על הלקוח המבקש לבטל עסקה לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף "ביטול עסקה" המפורט בתקנון זה.

ביטול עסקה
52. לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ-עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן.
עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר
ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, וללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

על פי סעיף 14 ג (ג) 14 ג1 (ג) לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקאות מכר במקרים האלה:
52.1.עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצא לבין הפרטים המפורטים בטופס הגילוי ו/או באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה.
במקרה הזה, לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול לעסקה.
בנסיבות המנויות בסעיף 52.1. הלקוח יעמיד לרשות החברה את המוצר האמור במקום בו הוא נמסר לו, ויודיע לחברה על כך.
החברה תהא אחראית לאסוף את המוצר נשוא הביטול.
52.2. ככל שהלקוח מבקש לבטל עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.
בנסיבות המנויות בסעיף 52.2. הלקוח יחזיר את המוצר לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

מועדים לביטול עסקה
52.3.בעסקת מכר מרחוק הצרכן יכול לבטל את העסקה – מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום חזרה לשגרת עבודה רגילה , או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי המאוחר מביניהם;
52.4.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהעסקה שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי העניין, לפי המאוחר. ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
52.5.במקרים המנויים בסעיף 52.4, תהא החברה רשאית לבקש מהלקוח לקבל עותק במייל
52.5.1. תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
52.5.2.תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
52.5.3. תעודה המעידה על כך שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
52.5.4. תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק;

עסקאות שלא ניתן לבטלן
52. לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:
52.1.טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
52.2. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.
52.3.מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח*.
52.4. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
*יובהר כאן כי לא ניתן לבטל עסקת מחשב נייח או נייד שהורכב ו/או יוצר על פי דרישות ספציפיות של הלקוח.

ביטול עסקה ע"י החברה
53. החברה רשאית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:
53.1.אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המכירה של מוצר ו/או השירות .
53.2. עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין .
53.3.אם יתברר כי במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
53.4. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
54. החברה תשלח הודעה על ביטול הרכישה ללקוח בדוא"ל שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
55. במידה ונשלח אישור עסקה ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על כך הודעה לספק שבאחריותו לספק את המוצרים ו/או השירותים נשוא העסקה. במקרה זה העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בעלות הרכישה.
56. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור לעיל .

הדרכים למסירת הודעות ביטול
57.בהתאם לקבוע בסעיף 14ט (א) לחוק, הלקוח ימסור הודעה בדבר ביטול העסקה באחת מהדרכים הללו:
58. בע"פ במספר הטלפון של שירות הלקוחות 03-3030168

59.בדואר אלקטרוני info@skybox.co.il

 1. באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה – (לצרף לינק הביטול מהדף הראשי).מחזור
  61.בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב (2012), סעיף 30 א, וכרשת המשווקת מוצרים אלקטרוניים וחשמליים, ניתן למסור בחנויות באג מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים:
  62.קבלת המוצר הישן מותנית ברכישת מוצר חדש מאותה משפחה, למעט סוללות.
  63. קבלת המוצר הישן הינה ללא תמורה.אבטחת מידע
  החברה נעזרת בשיטות ההצפנה והאבטחה המתקדמות ביותר מסוגן בישראל ובתקן PCI DSS כדי לשמור על המידע האישי של המשתמשים ו/או הלקוחות.

  מדיניות הפרטיות
  חלק מהפעילות ו/או השירותים הניתנים באתר, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון נייד וכד´). באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.
  נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של סקיי בוקס אשר יירשם וינוהל ע"י סקייבוקס כמאגר מידע רשום כדין, שבין מטרותיו דיוור ישיר.
  במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
  ה"עוגיות" (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד´. המידע בעוגיות מוצפן, וסקייבוקס נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי סקייבוקס יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
  משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.
  סקייבוקס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין סקייבוקס יכולה להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שסקייבוקס לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרשות פגיעה בפרטיותו.
  אתר סקייבוקס משתמש בפרוטוקול SSL קיצור ל- Secured Sockets Layer הפרוטוקול הנפוץ להצפנת מידע באינטרנט.
  אנו משתמשים בקומבוקס כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את את שירותי התקשורת הדיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע"י קומבוקס

  הגבלת אחריות החברה
  64. החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים ישירים שייגרמו ללקוח או מי מטעמו שרכש מוצר באמצעות האתר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף מכל מין וסוג שהוא.
  65.מבלי לפגוע באמור לעיל, גבולות האחריות של החברה לכיסו נזק ישיר שייגרם ללקוח או מי מטעמו, מוגבלות לסך השווה לכפל שווי המוצר שנרכש.
  הדין וסמכות השיפוט
  66. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
  67. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז תל-אביב המוסמכים לדון בעניין.

  נגישות
  להסדרי נגישות בחברת דאטל טכנולוגיות בע"מ, הנכם מוזמנים לפנות אלינו במייל: info@skybox.co.il

פרטי החברה מפעילת האתר
68. למידע אודות האתר, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם מחלקת שירות לקוחות בטלפון שמספרו: 03-3030168 או בדואר אלקטרוני info@skybox.co.il

 1. פרטי החברה מפעילת האתר:
  קלאוד פלוס בע"מ
  ח.פ. 516272614
 2. אני מאשר כי קראתי את תקנון החברה.

 

 

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

רוצה לדבר עם אחד המומחים שלנו?

תודה רבה
פנייתך התקבלה בהצלחה ונחזור אליך בהקדם

דילוג לתוכן